Publikacje Archiwalne

Wyroby tytoniowe i nikotynowe w Polsce [ANALIZA]

10 sierpnia 2021, 10:27 /
Wyroby tytoniowe i nikotynowe w Polsce [ANALIZA]

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nową analizą Instytutu Jagiellońskiego dotyczącą wyrobów tytoniowych i nikotynowych w Polsce. Autorami opracowania są mec. Rafał Iniweski oraz dr Artur Bartoszewicz.

zobacz także

Kluczowe wnioski z opracowania

  • Raport został przygotowany w związku z trwającymi obecnie pracami nad rewizją Dyrektywy Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych, Dz.U. UE L z dnia 5 lipca 2011 r. (dalej: Dyrektywa Tytoniowa).
  • W związku ze stale rosnącym zainteresowaniem względem wyrobów alternatywnych (tytoniu do podgrzewania oraz papierów elektronicznych), dotychczasowy katalog wyrobów objętych unijną harmonizacją wymaga nie tylko poszerzenia, ale również dostosowania stawek opodatkowania tych wyrobów.
  • Obecnie państwa członkowskie, w związku z brakiem uregulowań na szczeblu unijnym, wprowadziły własne przepisy dotyczące opodatkowania wyrobów nowatorskich i płynów do papierosów elektronicznych. Unijne przepisy akcyzowe pozwalają na takie działania.
  • W stosunku do pozostałych państw członkowskich, przyjęte w Polsce stawki akcyzy na tytoń do podgrzewania plasują się na niewielkim poziomie (jednym z najniższych w całej UE).
  • Jak pokazuje przykład Włoch, niewłaściwie dostosowane do potrzeb i poziomu rynku stawki opodatkowania niosą za sobą ryzyko szeregu konsekwencji, obejmujących między innym rozwoju sza- rej strefy bądź obniżania ilość tytoniu w tego typu wyrobach przez producentów.
  • Rewizja Dyrektywy wymaga zatem wprowadzenia nie tylko zharmonizowanych przepisów dotyczących adekwatnej dla poziomu rynku stawki akcyzy, ale również dostosowania przepisów do wdrożonych dotychczas w innych państwach UE przepisów i stawek na tytoń do podgrzewania i płyn do e-papierosów
  • W odniesieniu do polskiej ustawy akcyzowej, stawki akcyzy względem wyrobów nowatorskich wymagają w głównej mierze zmiany sposobu obliczenia (zmiana podstawy opodatkowania), ale także istotnego podwyższenia jej wysokości. Jako rozwiązanie najbardziej racjonalne, w przypadku tytoniu do podgrzewania jawi się wprowadzenie opodatkowania nie od wagi tytoniu, a od ilości sztuk (sztyftów) do podgrzewania.
  • Kluczowym z punktu widzenia zajęcia pozycji negocjacyjnej Polski na szczeblu unijnym - w związku z rewizją Dyrektywy tytoniowej - jest zmiana krajowych przepisów w zakresie podatku akcyzowego. Wdrożenie dostosowanych do unijnych realiów stawek opodatkowania jak i sposobu obliczania akcyzy umożliwi wystosowanie przez Polskę wiążących dla Komisji argumentów, a w konsekwencji, (po wejściu w życie zharmonizowanych przepisów) na ewentualną implementację mniej drastycznych dla polskich przedsiębiorców zmian w akcyzie.

Przeczytaj opracowanie Wyroby tytoniowe i nikotynowe w Polsce

Analityk. Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego (Studia magisterskie Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze) oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (Studia Podyplomowe Public Relations). Ekspert w obszarach: Planowanie i programowanie wieloletnie w standardach Unii Europejskiej oraz metodyka krajowa; Multilevel governance – wielopoziomowe rządzenie, w tym polityki i strategie oraz integracja ładu administracyjno-regulacyjnego; Rozwój regionalny i rozwój miast. Wykładowca m.in. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytecie Warszawskim.